top of page

Privacybeleid

Bij Richford willen we u zoveel mogelijk controle geven over uw persoonlijke gegevens, inclusief de registratiegegevens. We zullen elke gebruiker laten weten hoe we de persoonlijke informatie die is afgeleid van de toegang van elke gebruiker tot en het gebruik van de Richford-website en / of de services zullen gebruiken.

Om zijn activiteiten met succes na te streven, moet Richford persoonlijke gegevens over personen verwerken. Dit kunnen prospecten, klanten, werkzoekenden, journalisten, verkopers, investeerders, concurrenten en andere mensen zijn waarmee de organisatie een relatie heeft of mogelijk contact moet opnemen.

Richford verbindt zich ertoe de rechten te respecteren van de personen van wie de persoonsgegevens worden verwerkt. Daarom houdt Richford zich aan de voorschriften voor gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“GDPR”) en de nationale wetgeving van de landen waarin zij actief is.

Deze privacyverklaring beschrijft welke persoonlijke gegevens we verzamelen, waarom we het doen, hoe lang we het bewaren en welke rechten u kunt uitoefenen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Het is van toepassing op alle persoonlijke gegevens die via de website, per e-mail of op enige andere wijze aan Richford worden verstrekt.

 

Persoonlijke gegevens die we over u verzamelen

Indien mogelijk zullen we proberen de persoonlijke gegevens rechtstreeks van de betrokken persoon te verzamelen. Het kan echter nodig zijn om persoonlijke gegevens van derden te verzamelen in het kader van toekomstige relaties (bijvoorbeeld klanten of kandidaten).

 

Informatie die u ons verstrekt:

 

Contactformulier ingevuld door u (website): naam, e-mail, bedrijf, telefoon, functie, onderwerp en bericht;

Sollicitaties (websites of via een rekruteringsbedrijf): sollicitatieformulieren, CV, sollicitatiebrieven en bijbehorende wervingsinformatie;

Uw feedback inhoud van correspondentie met ons (per e-mail, telefoon, brief, …);

 

Abonnement op nieuwsbrieven;

informatie van sociale media wanneer u naar onze website linkt (online)

informatie met betrekking tot uw gebruik van onze producten of diensten

contactgegevens van vroegere, huidige en toekomstige klanten

contactgegevens van leveranciers uit het verleden, heden en de toekomst, verkopers, investeerders of andere belanghebbenden

 

Informatie die we mogelijk automatisch verzamelen als u onze website bezoekt:

Technische informatie, inclusief IP-adres, inloggegevens, browsertype en versie

cookies en andere technologieën (zie ons Cookiebeleid op onze website voor meer informatie.)

Richford volgt de domeinen van waaruit mensen Richford bezoeken en analyseert deze gegevens voor statistische doeleinden. Met inachtneming van de bepalingen van dit Privacybeleid kunnen verschillende Richford-sites verzamelde gegevens voor verschillende doeleinden gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot marketinganalyse, servicebeoordeling en planning.

III. Gebruik van gegevens voor minderjarigen:

Richford verzamelt, verwerkt of bewaart geen persoonlijke gegevens over kinderen jonger dan 18 jaar en wij bieden geen producten of diensten rechtstreeks aan kinderen onder de wettelijk toegestane leeftijd.

Ten slotte kan de informatie die op onze site wordt verzameld, worden opgeslagen en verwerkt tot anonieme statistieken of logbestanden voor intern gebruik.

 

Doeleinden

In het algemeen moeten we mogelijk alle categorieën persoonlijke gegevens verwerken om te voldoen aan toepasselijke wettelijke of regelgevende vereisten, relevante industriestandaarden en ons beleid, en voor geschillen of verweer tegen claims.

Persoonlijke gegevens van klanten en prospecten:

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens voor de uitvoering van uw contract (en) met Richford of voor bedrijfsdoeleinden. We verwerken met name persoonlijke gegevens van klanten om onze producten of diensten te leveren en te leveren en om ze te factureren, evenals voor de uitvoering en analyse van marktonderzoeken en marketingstrategieën.

We gebruiken uw contactgegevens ook om prospects en klanten verder te informeren over onze producten en diensten die in lijn zijn met onze reeds bestaande relatie en voor marketing, zoals het aanbieden van promoties.

 

Leveranciersgegevens, verkopers, journalisten en andere persoonlijke gegevens van belanghebbenden:

We verwerken uw persoonlijke gegevens om onze overeenkomsten te sluiten en uit te voeren en onze relaties te beheren.

Gegevens van studenten en werkzoekenden:

Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen voor de wervings- en selectieprocedures. Meer specifiek, uw persoonlijke gegevens worden verwerkt met het oog op het beoordelen van uw profiel en vaardigheden om een baan te vinden en om u specifieke vacatures aan te bieden.

Met uw uitdrukkelijke toestemming zullen wij uw contactgegevens gebruiken om u onze nieuwsbrief te sturen, te mailen en u uit te nodigen voor evenementen. We kunnen de persoonlijke gegevens ook op andere manieren gebruiken, waarvoor we op het moment van verzamelen specifieke kennisgeving verstrekken.

Andere kennisgeving:

om de Servicevoorwaarden van de betreffende Richford-site te implementeren of te handhaven, kan Richford persoonlijke gegevens gebruiken om op individuele basis contact op te nemen met gebruikers.

 

Bewaring van uw persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden slechts zo lang bewaard in onze informatiesystemen als nodig is voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld (zoals hierboven beschreven). Het wordt verwijderd zodra het niet langer door ons nodig is en wanneer aan alle wettelijke vereisten is voldaan.

We bewaren en gebruiken uw persoonlijke gegevens zo lang als redelijkerwijs noodzakelijk is om onze overeenkomsten uit te voeren of om inschrijvingen te overwegen, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (zoals boekhoudkundige en fiscale verplichtingen) en om geschillen op te lossen of onze overeenkomsten te handhaven. Daarom zullen uw persoonlijke gegevens worden bewaard tijdens de duur van onze contractuele relatie en tot 12 jaar daarna.

Aanvraagformulieren (CV’s), interviewnotities en referenties van niet-succesvolle kandidaten worden bewaard gedurende een periode van 24 maanden na de afsluiting van het wervingsproces. Wanneer we contact willen houden met een sollicitant die niet is gekozen voor de functie waarvoor hij / zij heeft aangevraagd, vragen we toestemming om de cv in onze aanvraaggroep nog 36 maanden te houden.

In alle gevallen kunnen persoonsgegevens voor een langere periode worden bewaard wanneer daarvoor een wettelijke of regelgevende reden bestaat, of een kortere periode waarin de persoon bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens en er geen legitiem doel meer is om bewaar het.

 

Legale basis

Richford verwerkt uw persoonsgegevens alleen als ten minste een van deze gronden van toepassing is:

  • Voor de voorbereiding of uitvoering van een contract.

  • Om te voldoen aan de wettelijke en reglementaire verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn.

  • Voor legitieme zakelijke belangen, in welk geval we altijd proberen een balans te vinden tussen dat belang en respect voor uw privacy.

  • Als geen van bovenstaande, waar we uw uitdrukkelijke toestemming hebben.

 

Openbaarmaking aan derden

Richford deelt uw persoonlijke gegevens niet met derden, tenzij:

met onze wettelijke opvolgers en andere gelieerde ondernemingen binnen DigiFist, voor dezelfde doeleinden als vermeld in deze Privacyverklaring.

met onderaannemers en derden met het oog op de uitvoering van een contract dat we bij hen hebben of die we bij u houden.

bij externe serviceproviders die namens ons services uitvoeren om ons te helpen bij onze zakelijke activiteiten. Deze serviceproviders zijn beperkt tot het alleen gebruiken van uw persoonlijke gegevens zoals aangegeven om hun taken uit te voeren.

toegestaan of vereist door toepasselijke wet- of regelgevingseisen.

met wetshandhavingsinstanties of andere overheidsfunctionarissen.

met andere derden met uw toestemming.

Jou rechten

In overeenstemming met de AVG zal Richford op uw verzoeken in de door de GDPR gemandateerde tijd reageren om de volgende rechten uit te oefenen:

Recht op informatie

Richford is transparant door u informatie te verstrekken met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens via deze privacyverklaring of specifieke kennisgevingen van informatie op het moment van verzamelen.

Recht op toegang

U hebt het recht om een kopie van de persoonlijke gegevens op te vragen die Richford over u bewaart. We kunnen een identiteitsbewijs vereisen voordat we aan dergelijke verzoeken voldoen.

Recht op rectificatie

Als de persoonlijke gegevens die Richford over u bewaart onnauwkeurig of onvolledig zijn, hebt u het recht om ons te vragen het bij te werken of te corrigeren.

Recht om te worden vergeten

U hebt het recht om Richford te verzoeken al uw persoonlijke gegevens te wissen. We zullen uw persoonlijke gegevens zonder onnodige vertraging verwijderen als we geen wettelijke reden of legitiem doel hebben om deze te blijven verwerken.

Het recht om de verwerking te beperken

In sommige specifieke gevallen hebt u het recht om Richford te vragen om te beperken hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken.

Recht op gegevensoverdracht

Dit recht is alleen van toepassing op persoonlijke gegevens die u aan Richford hebt verstrekt, op basis van toestemming of voor de uitvoering van een contract. Richford zal uw persoonlijke gegevens in een gestructureerd, veelgebruikt en machinaal leesbaar formaat verstrekken om het naar een andere controller te kunnen verzenden, of het door Richford direct kunnen laten uitzenden als dit technisch mogelijk is.

Recht op bezwaar

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als de verwerking is gebaseerd op het legitieme belang van Richford of op openbaar belang. Richford zal de verwerking van uw persoonlijke gegevens stopzetten, tenzij we overtuigende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die uw belangen of rechten voorrang hebben, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims.

Recht om toestemming te herroepen

Waar uw toestemming was vereist voor het verzamelen of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, heeft u het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken. U kunt bijvoorbeeld ervoor kiezen om onze nieuwsbrief niet meer te ontvangen door de instructies voor afmelding in de e-mails te volgen.

Het recht om een klacht in te dienen

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens inbreuk maakt op deze privacyverklaring of de AVG.

U kunt uw rechten uitoefenen door een verzoek per e-mail te sturen naar Richford.agency@gmail.com of het formulier op de website te gebruiken.

 

Dataveiligheid

Richford heeft beveiligingsbeleid en -procedures om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofd verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Ondanks onze inspanningen kan beveiliging echter niet absoluut worden gegarandeerd tegen alle bedreigingen.

Voor zover ons vermogen betreft, heeft Richford stappen ondernomen om de voortdurende vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van systemen en services die persoonlijke gegevens verwerken, te waarborgen. Deze acties kunnen fysieke beveiligingsmaatregelen, netwerkbeveiligingsmaatregelen en organisatorische maatregelen omvatten, zoals vertrouwelijkheidsclausules en beperkte toegang.

 

Beperkingen van verantwoordelijkheid

Richford bevat links naar andere websites, die eigendom zijn van of worden beheerd door gelieerde bedrijven van Richford of niet-verbonden derde partijen. Richford is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en de praktijken van dergelijke gelinkte websites.

 

Publicatie

Gebruikersnamen en e-mailadressen (evenals alle aanvullende informatie die een gebruiker kan plaatsen) zijn openbaar beschikbaar op de Richford-blog, tenzij een gebruiker ervoor kiest om “af te zien” van dergelijke weergave van persoonlijke informatie. In gevallen waarin gebruikers vrijwillig en publiekelijk persoonlijke informatie vrijgeven, die persoonlijke gegevens kan bevatten, is het echter de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker.

 

Enquêtes en resulterende informatie: Afhankelijk van het voorgaande kan Richford enquêtes of andere onderzoeken uitvoeren naar zijn klantenbestand en gebruik voor marketing- en planningsdoeleinden. Deelname aan dergelijke enquêtes is ter keuze van de gebruiker; Richford voert geen verplichte enquêtes uit.

Met betrekking tot informatie die wordt verzameld uit dergelijke onderzoeken of onderzoeken en in het geval dat reacties openbaar worden gemaakt, zullen gebruikers op de hoogte worden gebracht op het moment dat zij de enquête invullen en zal Richford alleen geaggregeerde informatie over zijn gebruikers bekendmaken en geen persoonlijke informatie die enige identificatie identificeert specifieke persoon. Omstandigheden waaronder Richford dergelijke verzamelde informatie openbaar zou maken, omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het delen van enquêteresultaten met de sitepopulatie, het verstrekken van gegevens aan Richford-adverteerders over gebruikersvoorkeuren en / of demografische gegevens, en het publiceren van algemene gebruiksgegevens in persberichten.

Niettegenstaande het voorgaande behoudt Richford zich het recht voor om door middel van een dergelijke enquête verstrekte tekstinformatie vrij te geven, in gevallen waarin onderzoeken gebruikers de mogelijkheid bieden om schriftelijke opmerkingen in te dienen, en waar Richford gebruikers informeert over de mogelijkheid van dergelijke openbaarmaking op het moment dat zij de enquête invullen. , op voorwaarde dat geen persoonlijke informatie die deze gebruiker identificeert openbaar wordt gemaakt.

 

Wijzigingen in ons privacybeleid

Richford kan dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen om nieuwe wettelijke of reglementaire verplichtingen weer te geven of als reactie op nieuwe gegevensverwerkingsactiviteiten. Waar de wijzigingen significant zijn, kunnen we ervoor kiezen om een e-mail te sturen naar al onze geregistreerde gebruikers met de nieuwe details. Dergelijke wijzigingen worden hier gepubliceerd en zijn van kracht vanaf het moment dat ze worden meegedeeld, of, indien nodig, wanneer we uw toestemming hebben verkregen. We raden u aan om regelmatig te controleren of er updates of wijzigingen zijn. Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 23/02/2021.

bottom of page